Vergi/Ceza İhbarnamesi

VERGİ / CEZA İHBARNAMESİNİN TEBLİĞ TARİHİNDEN İTİBAREN KULLANABİLECEĞİNİZ YASAL HAKLAR AŞAĞIDA AÇIKLANMIŞTIR.

UZLAŞMA

Mükellefler Vergi/Ceza İhbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde uzlaşma komisyonuna başvurarak vergi için uzlaşma talebinde bulunabilirler.

Tarhiyat öncesi uzlaşmanın temin edilememiş veya uzlaşma müzakeresinde uzlaşmaya varılamamış olması halinde mükellef­ler veya ceza muhatabı olanlar tarhiyat sonrası uzlaşma talebinde bulunamazlar. (213 sayılı V.U.K. EkMad. 11)

VERGİ ZİYAI, USULSÜZLÜK VE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARINDA İNDİRME(*)

İkmalen, re'sen veya idarece tarh edilen vergi veya vergi farkını ve aşağıda gösterilen indirimlerden arta kalan vergi ziyaı usul­süzlük ve özel usulsüzlük cezalarını mükellef veya vergi sorumlusu ihbarnamelerin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde ilgili vergi dairesine başvurarak vadesinde veya 6183 sayılı kanunda belirtilen türden teminat göstererek vadenin bitmesinden itibaren ÜÇ AY için­de ödeyeceğini bildirirse;

Vergi ziyaı cezasında kesilen cezanın birinci defa da yansı; müteakiben kesilenlerde üçte biri;

Usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezalarının üçte biri;
indirilir.

Mükellef veya vergi sorumlusu ödeyeceğini bildirdiği vergi ve vergi cezasını yukarıdaki yazılı süre içinde ödemez veya dava konusu yaparsa bu madde hükmünden faydalandırılmaz.

Yukarıdaki hükümler vergi aslına tabi olmaksızın kesilen usulsüzlük cezaları hakkında da uygulanır. (213 sayılı V.U.K.Mad.376)

VERGİ MAHKEMESİNDE DAVA AÇILMASI

Dava Açma Süresi :

Otuz (30) gündür.

 Bu süre tebliğ tarihini izleyen günden başlar.

 Tatil günleri sürelere dahildir.

Ancak, sürenin son günü tatil gününe rastlarsa süre, tatil gününü izleyen çalışma gününün
bitimine kadar uzar. Bu sürenin çalışmaya ara verme günlerinde (1 Ağustos-4 Eylül) bitmesi halinde ara verme süresinin sona erdiği günü izleyen 5 Eylül'den başlamak üzere 7 gün uzamış sayılır. (2577 sayılı I.Y.U.K.Mad.7, 8, 61 ve 2575 Sayılı D.K. Mad.86)

Dava Açma Şekli:

Vergi mahkemesinde dava, mahkeme başkanlığına hitaben yazılmış imzalı dilekçe ile açılır. Dava konusu kararın ve bel­gelerin asılları veya örnekleri bu dilekçelere eklenir. (Dilekçeler ile bunlara ekli evrakın örnekleri karşı taraf sayısından bir fazla olur.)

Bu dilekçelerde, tarafların ve varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları veya unvanları ve adresleri davanınkonusu ve sebebleri ile dayandığı deliller, davaya konu olan idari işlemin yazılı bildirim tarihi, uyuşmazlık konusu vergi veya vergi ce­zasının nev'ı, miktarı, davanın ilgili bulunduğu yılı, tebliğ edilen ihbarnamenin tarihi, numarası ve mükellef vergi kimlik numarası gös­terilir.

Vergi mahkemesi bulunmayan yerlerde, dava dilekçeleri asliye hukuk hakimliklerine veya yabancı memleketlerde Türk Kon­solosluklarına verilebilir. (2577 sayılı İ.Y.U.K.Mad. 3, 4)

GECİKME FAİZİ

İkmalen, re'sen veya idarece tarhiyatlarda vergi için ait olduğu vergilendirme dönemine ilişkin normal vade tarihinden

a)  Dava açıimamışsa tahakkuk tarihine,
b)  Uzlaşma talep edilmiş ve uzlaşmaya varılmışsa uzlaşma tutanağının imzalandığı tarihe, 
c)  Dava açılmışsa vergi mahkemesi kararının tebliğ tarihinekadar ayrıca gecikme faizi hesaplanacaktır. (213 sayılı V.U.K.Mad.112/3)

(*) Bu hüküm 01.01.1999 tarihinden sonraki dönemler için uygulanacaktır. Bu tarihten önceki dönemler için tarhiyatın ilgili olduğu dönemde yürürlükte bulunan hüküm uygulanır.(**) 01.01.1999 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak salınan vergiler ve bu vergiler için kesilecek cezalar uzlaşmaya konu edilebilirler. Ancak, 01.01.1995 ile 01.01.1999 tarihleri arasında işlenen kaçakçılık suçları nedeniyle kesilen veya kesilecek olan kaçakçılık cezalan ile bunlara iliş­kin olarak salınan veya salınacak olan vergiler uzlaşmaya konu edilemezler.

ÖDEME

1)     İkmalen, re'sen veya idarece tarh olunan vergiler taksit zamanlarından evvel tahakkuk etmişse taksit süreleri içinde; tak­
sit süreleri kısmen veya tamamen geçtikten sonra tahakkuk etmiş ise; geçmiş taksitler, tahakkuk tarihinden başlayarak
BİR AY içinde ödenir.
2)   Memleketi terk ve ölüm gibi nedenlerle yükümlülüğü kalkanların ikmalen, re'sen veya idarece tarh olunan vergileri, ta­hakkuk tarihinden başlayarak BİR AY içinde ödenir. Bu süreler, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ge­reğince teminat gösterildiği takdirde, vergi kanunu ile belli taksit zamanına kadar ve taksit zamanı geçmiş ise ÜÇ AY
uzatılır. (213 sayılı V.U.K.Mad.l 12)

3)   Cezaya karşı vergi mahkemesinde dava açılmamışsa dava açma süresinin bittiği tarihten;

4)   Cezaya karşı dava açılmışsa vergi mahkemesi kararı üzerine vergi dairesince düzenlenecek ihbarnamenin ilgiliye tebliğ
tarihinden başlayarak; (213 sayılı V.U.K.Mad.368)

5)   Uzlaşma vaki olduğu takdirde uzlaşma tutanağının tebliğ tarihinden itibaren;
BİR AY içinde ödenir. (213 sayılı V.U.K.Mad.8)

6)   Vergi yargısı harçları, ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren BİR AY içinde ödenir. (Harçlar Kanunu Mad.55)