Klasik Yöntemler

Vergi Kaçakçılığında Klasik Yöntemler

Yapılan, sosyal amaçlı yardımların kanundaki şartları dikkate almaksızın kazançtan düşülmesi,

Varlıksız, hayali veya ölü kişiler adına vergi kaydı açılması, ortaklıklar, şirketler kurulması ve faaliyetlerin (özellikle vergi kayıp ve kaçağına yol açan faaliyetlerin) bunlar üzerinden yürütülmesi,

Cari döneme ait hasılatın sanki sonraki yılın geliriymiş gibi ertesi yıla kaydırılması,

Örn: Sıklıkla ciro primi faturalarının sonraki yıllarda kesilmesi eğilimi mevcuttur.

Mal ve hizmet satışlarına fatura, fiş düzenlememek veya eksik düzenlemek,

Korsan mal üretilmesi ve bunların belgesiz satılması,

İmal edilen mal miktarının gizlenmesi ve farkın belgesiz satılması,

Taksitli satışlarda gerçekleşen vade farkının (kur farkları da dahil) yasal defterlere gelir olarak işlenmemesi,

Yurtiçinden veya yurtdışından (ithalat veya ihracat nedeniyle) alınan hediye, ücret, eşantiyon, faiz, prim, iskonto, promosyon, komisyon vb. dolaylı gelirlerin kaydedilmemesi,

Şartlar taşınmadığı halde muaflık ve istisnalardan yararlanılması,

Kargo ve PTT yoluyla yapılan satışların belgelenmemesi,

Gelecek döneme ilişkin giderlerin cari döneme işlenmesi,

Kooperatif olmadığı halde inşaat kooperatifi gibi örgütlenip, gelirlerin gizlenmesi, giderlerin şişirilmesi vb. yöntemler izlenmesi,

Hava parası olarak bilinen ödemelerin gelir olarak kayda alınmayarak beyan edilmemesi,

İnşaat ve imalat maliyetlerinin gerçek olmayan belgelerle şişirilmesi,

Satış hasılatının avans ya da teminat gibi gösterilerek gelir (vergi) beyanına dahil edilmemesi,

Fazla (kanunen belirlenen orandan yüksek) amortisman gideri ayrılması,

İşletmeye ait kaynakların ortaklar tarafından bedelsiz ya da düşük bedelle kullanılması,

Şahıslar arasında yaşanan borç alıp vermelerde gerçekleşen vade farkının beyan edilmemesi,

Emlak alım-satımlarında emlağın değerinin altında bildirilmesi,

Bazı alacakların, gerçekte öyle olmadığı halde şüpheli veya değersiz alacak haline sokulması. Sırf gider yazabilmek için alacak için dava açılması ve dava açılan alacak tutarı kadar giderin vergi matrahından indirilmesi,

Amortismana tabi bir şeyin doğrudan gider yazılması,

Aktifleştirilmesi gereken (dolayısıyla amortisman ayrılmak suretiyle taksitler halinde giderleşecek) ödemelerin bir kerede doğrudan gider olarak dikkate alınması,

Örn: Peşin ödenen kiralar, sigorta bedelleri vb.

Henüz kullanılabilecek hale gelmeden yatırımın aktifleştirilerek amortisman ayrılmaya başlanması,

Yıllara yaygın inşaatlarda gerçekte geçici kabul cari yılda yapıldığı halde, sanki izleyen yılda iş bitmiş gibi gösterilerek kurumlar vergisi beyanının ertesi yıla sarkıtılması ve böylelikle verginin bir yıl daha ertelenmesi,

Taşeron, aracı, iş takipçilerine işin dağıtılması suretiyle, kayıtdışılığın sorunlarının (kayıtsız işçi çalıştırma vb.) başkalarına iteklenmesi,

Değişik sektörlerde faaliyet gösterdiği halde bir kısım faaliyetlerin gizlenmesi

Turistik amaçlı gezilerin, yemek, hediye vb. şahsi harcamaların işletme ile ilgili gösterilmesi,

Kira gelirlerinin gizlenmesi,

Yüksek oranlı KDV'ye tabi malların satışlarında düşük oranlı KDV'li satışı gibi yazar kasa fişi kesilmesi,

Vasfının veya miktarının veya fiyatının doğru beyan edilmemesi suretiyle ithalat yapılması,

Fire oranının olandan daha yüksek gösterilip, gerçek fire farkı ile farkın faturasız satılması,

Tek kişi adına vergi kaydı yaptırıp, birkaç kişinin aynı işi ya da değişik işi tek bir kayıt numarası üzerinde yapması,

KDV veya kurumlar vergisi ödememek için veya gruba dahil şirketlerdeki birikmiş zarar, devreden KDV, daha düşük vergilenme imkanı veren enstrümanlardan

Aynı irsaliye ile irsaliyesiz veya irsaliyelerde tahrifat yaparak belgesiz mal sevk edilmesi,

Kredinin şirkette kullanıyor gibi gösterilip özel işlerde kullanılması, (yatırım indirimi gibi) grup içinde karşılıklı mal, hizmet faturaları düzenlenmesi suretiyle yararlanılması,

Envanter kayıtlarıyla oynanması,

Örn: Stokların yüksek gösterilerek gerçekte satılmış malın satılmamış gibi gösterilmesi veya satılan malın maliyetinin farklılaştırılması.

Kârın fiktif mal, hizmet faturaları ile gruptaki zararlı şirkete aktarılması,

Damga vergisine tabi işlem ve belgelerin damga vergisine ancak takip amacıyla işlemlere başlandığında tabi tutulması,

Dağıtılması gereken masrafların dağıtılmayarak veya eksik dağıtılarak karşı şirkette bırakılması, zararlı şirkette oluşacak giderin böylelikle grubun kârlı şirketinde oluşturulması,

Mal bedelinin kısmen veya tamamen açıktan alınması,

Gayri faal ya da ticari faaliyetine son vermiş firmaların faturalarının kullanılması,

Şirketin parasının kasada gibi gösterilip ortaklarca kullanılması,

Gerçek alıcı, satıcı yerine başka birisinden belge alınması veya alıcıdan başkası adına belge düzenlenmesi,

Kırpıntı, düşük kalite mal, artık vb. dolaylı hasılat unsurlarının kayıtdışı satılması,

Vergi dairesine kayıt olmaksızın çalışılması,

Mal veya hizmetin bedelinin faturada "düşük" ya da "yüksek" gösterilmesi,

Mal veya hizmetin "tanımının" faturada farklılaştırılarak yer alması,

Örn: Normalde amortisman yoluyla beş yılda gider yazılabilecek bir gayri maddi hak bedeli devrinin danışmanlık hizmeti gibi faturalanması,

Gerçekte mal ve hizmet alınmadığı halde alınmış gibi faturalamak veya fatura almak,

Faturanın üst suretine farklı, alt suretine farklı rakam yazılması,

Fiilen ihraç edilmemiş malın ihraç edilmiş gibi gösterilerek KDV iadesi alınması ve ihracat taahhüdünün yerine getirilmiş gibi gösterilmesi,