Sigortasız İşçi Çalıştırma

Sigortasız işçi çalıştırma

Sigortasız işçi çalıştıranların ödeyecekleri

idari para cezaları

Sigortasız işçi çalıştıranlar ne kadar ceza öder. Sigortasız işçi çalıştıranlara 2009 yılında SGK dan uygulanacak idari para cezaları nedir. Sigortasız işçi cezası. 5510 sayılı Kanuna göre sigortasız işçilere SGK dan uygulanacak yeni idari para cezaları

 

1) SGK Müfettişi ve Kontrol Memurları inceleme sonucu sigortasız işçi çalıştığını tespit yaparsa ödenecek cezalar: 1 yıl için ve 1 sigortasızı baz alıyoruz

 

Eğer sigortasız sayısı artarsa aşağıdaki tabloya sadece işe giriş bildirgesi cezası eklenir. Ayrıca sigortasız çalışanların çalışma süreleri arttıkca ücret bordrosu ve defter kayıt belgelerinin geçersizliğine bağlı cezalar üst sınıra kadar artar.

a) Bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlara (1yıl için 1sigortalı): 38 asgari Ücret

b) Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlara (1 yıl için 1 sigortalı ) 38 asgari Ücret

c) Defter tutmakla yükümlü olmayanlar (1 yıl için 1 sigortalı ) 29 asgari Ücret

Ceza tablosu

Ceza nedeni

Her ay için

Bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlara (1 yıl için)

Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlara (1 yıl için )

Defter tutmakla yükümlü olmayanlar (1 yıl için)

İşe giriş bildirgesi verilmemesinden dolayı

 

Asgari Ücretx2

Asgari Ücretx2

Asgari Ücretx2

Aylık Prim Hizmet belgesi verilmemesinden dolayı

Her Ay için asgari ücretin 2 katı

Asgari ücretx2x12 Toplam 24 asgari Ücret

Asgari ücretx2x12 Toplam 24 asgari Ücret

Asgari ücretx2x12 Toplam 24 asgari Ücret

Ücret bordrosunun geçersiz olmasından dolayı (Sigortasız çalıştırılan işçiye ait kayıtların olmaması nedeniyle )

Her Ay için asgari ücretin yarısı

Asgari ücretx1/2x12

Toplam 6  asgari Ücret

Asgari ücretx1/2x12

Toplam 6  asgari Ücret

Asgari ücretx1/2x12 Üst sınırı geçtiği için üst sınır uygulanır Toplam 3 asgari Ücret

Yasal Defterin geçersiz olmasından dolayı (yasal defterde sigortasız çalıştırılan işçiye verilen ücretlerle ilgili kayıt olmadığı için

Her Ay için asgari ücretin yarısı

Asgari ücretx1/2x12

Toplam 6  asgari Ücret

Asgari ücretx1/2x12

Toplam 6  asgari Ücret

Defter tutmadığı için cezası yok

TOPLAM

 

38 asgari Ücret

38 asgari Ücret

29  asgari Ücret

 

Üst Sınırı olan cezalar

 

Ücret bordrosunun geçersiz olmasından dolayı (Sigortasız çalıştırılan işçiye ait kayıtların olmaması nedeniyle )

Üst sınır ibraz etmeme cezasıdır.Bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlara en fazla :asgari ücret x12 Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar en fazla asgari ücret x 6 Defter tutmakla yükümlü olmayanlar en fazla asgari ücret x 3

Yasal Defterin geçersiz olmasından dolayı (yasal defterde sigortasız çalıştırılan işçiye verilen ücretlerle ilgili kayıt olmadığı için

Üst sınır ibraz etmeme cezasıdır.Bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlara en fazla :asgari ücret x12 Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar en fazla asgari ücret x 6

 

Yukarıda yazılı üst sınır ile ilgili tartışmalı bir durum ortaya çıkmaktadır. İşyeri kayıt ve belgeleri 1 yıl değil de 5 yıl için incelendiğini varsayalım.SGK Müfettişleri ve Kontrol Memurları sigortasız işçi çalıştırmanıza bağlı 5 yıllık Yasal defter ve Ücret bordrolarınızı geçersiz saydığını kabul edersek, Yasal defter ve ücret bordrosunun geçersiz olmasına bağlı olarak her ikisi için 2 ibraz etmeme cezası ile karşılaşırsınız . Oysa hiç ibraz edilmez ise 1 ibraz etmeme cezası uygulanır.

İbraz edilmeyen tüm işyeri kayıtları için üst sınırdan tek ceza uygulandığına göre ibraz edilipte geçersiz olan işyeri kayıtları için daha yüksek  ceza ödemek mantıklı değil ve Kanunun idari para cezaları ile ilgili ruhuna ters düşer. Dolayısı ile hem ücret bordrosu hemde Yasal Defterlerin geçersiz olması halinde ceza toplamı üst sınırı geçiyorsa  üst sınırdan tek ceza ödenecektir.' 

2)Mahkeme Kararı sonucu sigortalıya hizmet verilmiş ise veya diğer Kamu kuruluşlar denetim elemanlarınca tespit yapılmış ise bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden sigortasız çalıştığı SGK ya bildirilmiş ise ödeyeceğiniz cezalar. 1 yıl için ve 1 sigortasızı baz alıyoruz .Eğer sigortasız sayısı artarsa aşağıdaki tabloya sadece işe giriş bildirgesi cezası eklenir.Diğer cezalar sabit kalır. (Buradaki fark işyeri kayıt ve belgeleri incelenmemiş ise )

a) Bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlara (1 yıl için 1 sigortalı ) : 26 asgari Ücret

b) Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlara (1 yıl için 1 sigortalı ) 26 asgari Ücret

c) Defter tutmakla yükümlü olmayanlar (1 yıl için 1 sigortalı ) 26 asgari Ücret

Ceza Tablosu

Ceza nedeni

Her ay için

Bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlara (1 yıl için)

Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlara  (1 yıl için )

Defter tutmakla yükümlü olmayanlar  (1 yıl için)

İşe giriş bildirgesi verilmemesinden dolayı

 

Asgari Ücretx2 Toplam 2 asgari Ücret

Asgari Ücretx2

Asgari Ücretx2

Aylık Prim Hizmet belgesi verilmemesinden dolayı

Her Ay için asgari ücretin 2 katı

Asgari ücretx2x12 Toplam 24 asgari Ücret

Asgari ücretx2x12 Toplam 24 asgari Ücret

Asgari ücretx2x12 Toplam 24 asgari Ücret

TOPLAM

 

26 asgari Ücret

26 asgari Ücret

26  asgari Ücret3) Kendiniz sigortasız işçiye ait bildirimi yapmış iseniz ödeyeceğiniz cezalar (İşyeri kayıtlarınız SGK Müfettişleri ve Kontrol Memurlarınca incelenirse ücret bordrosu ve Yasal defter kayıt geçersizliğine bağlı cezalar eklenir..)1 yıl için ve 1 sigortasızı baz alıyoruz .Eğer sigortasız sayısı artarsa aşağıdaki tabloya sadece işe giriş bildirgesi ve aylık prim hizmet belgesi cezaları eklenir..Diğer cezalar sabit kalır.

a) Bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlara (1yıl için 1sigortalı ) : 2,167 asgari Ücret

b) Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlara (1 yıl için 1 sigortalı ) 2,167 asgari Ücret

c) Defter tutmakla yükümlü olmayanlar (1 yıl için 1 sigortalı ) 2,167 asgari Ücret

Ceza Tablosu

Ceza nedeni

Her ay için

Bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlara (1 yıl için)

Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlara (1 yıl için )

Defter tutmakla yükümlü olmayanlar (1 yıl için)

İşe giriş bildirgesi verilmemesinden dolayı

 

Asgari Ücret x 1x2/3 katı Toplam2/3 asgari Ücret *

Asgari Ücret x 1x2/3 katı Toplam2/3 asgari Ücret

Asgari Ücret x 1x2/3 katı  Toplam2/3 asgari Ücret

Aylık Prim Hizmet belgesi verilmemesinden dolayı

Her Ay için asgari ücretin 1/5 i veya 1/8 katı

Belgenin ek olduğunu ve tek sigortalı olduğunu varsayıyoruz.  Asgari ücretx1/8x12 Toplam 1,5 asgari Ücret **

Belgenin ek olduğunu ve tek sigortalı olduğunu varsayıyoruz.   Asgari ücretx1/8x12 Toplam 1,5 asgari Ücret

Belgenin ek olduğunu ve tek sigortalı olduğunu varsayıyoruz. Asgari ücretx1/8x12  oplam 1,5 asgari Ücret

TOPLAM

 

2,167  asgari Ücret yani asgari ücretin iki buçuk katından daha düşük ceza

2,167  asgari Ücret yani asgari ücretin iki buçuk katından daha düşük ceza

2,167  asgari Ücret yani asgari ücretin iki buçuk katından daha düşük ceza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, bildirgenin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliklerinden verilmesi halinde,işe giriş bildirgesine bağlı cezalar üçte iki oranında uygulanır

**1) Aylık Prim Hizmet Belgesinin asıl olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin beşte biri tutarında idari para cezası uygulanır. 

**2) Aylık Prim Hizmet Belgesinin ek olması halinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında idari para cezası uygulanır.

Sigortasız işçi çalıştırmakla ayrıca aşağıdaki yaptırımlarla da maruz kalırsınız.

Primleri ve gecikme cezalarını ödersiniz..Teşviklerden yararlanamazsınız .İş kazası meslek hastalığı hastalıkla ilgili masrafları ödersiniz.İş kazası ve meslek hastalığından dolayı bağlanacak gelirleri de ödersiniz ki bu gelirler çok yüksek meblağlar tutmaktadır.

İdarî para cezaları ilgiliye tebliğ ile tahakkuk eder. Tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Kuruma ya da Kurumun ilgili hesaplarına yatırılır veya aynı süre içinde Kuruma itiraz edilebilir. İtiraz takibi durdurur. Kurumca itirazı reddedilenler, kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde yetkili idare mahkemesine başvurabilirler. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde, idari para cezası kesinleşir. 

İdarî para cezalarının, Kuruma itiraz edilmeden veya yargı yoluna başvurulmadan önce tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde peşin ödenmesi halinde, bunun dörtte üçü tahsil edilir. Peşin ödeme idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurma hakkını etkilemez. Ancak Kurumca veya mahkemece Kurum lehine karar verilmesi halinde, daha önce tahsil edilmemiş olan dörttebirlik ceza tutarı, 89 uncu maddenin ikinci fıkrası hükmü de dikkate alınarak tahsil edilir.

Mahkemeye başvurulması idari para cezasının takip ve tahsilini durdurmaz. Tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde ödenmeyen idari para cezaları, 89 uncu madde hükmü gereğince hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.

İdarî para cezaları on yıllık zamanaşımı süresine tabidir. Zamanaşımı süresi, fiilin işlendiği tarihten itibaren başlar.

İdarî para cezaları hakkında, bu Kanun ve 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununda hüküm bulunmayan hallerde 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır.

Kaynak:http://www.calismadunyasi.com/haber_detay.asp?haberID=194 (Arif SAĞLAM, Çalışma Dünyası)